Pravidla ochrany osobních údajů

 

Správce údajů
společnost: qp.cz, s.r.o.,
sídlo: Lávová 1605/7, 104 00, Praha 10- Uhříněves
zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 67546
dále jen „my“, „náš“, naše“ apod.

 

1. Jaké osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme následující osobní údaje:

1.1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;

1.2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručování a fakturační adresa;

1.3. údaje o vzájemné spolupráci, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si u nás objednali, termín dodání a splatnosti včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích, informace získané z dotazníků nebo obdobných formulářů;

1.4. údaje o vašem chování na našich webových stránkách, zejména provozní data, lokalizační data, weblogy, apod., jakož i údaje o Vašem chování v prostředí internetu;

1.5. Pokud navštívíte náši provozovnu nebo její okolí, budeme zpracovávat nahrávku z kamerového systému, na které můžete být zachyceni, a to na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany našeho i vašeho majetku a osob pohybujících se v provozovně a jím okolí, což je současně náš oprávněný zájem. Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu 14 dnů. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

 

2. Využívání souborů cookies a dalších technologií
Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během návštěvy našeho portálu od chvíle, kdy do našeho portálu vstoupíte, do okamžiku, kdy z něj odejdete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do vašeho zařízení uložil náš portál. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš portál. Tyto cookies nám pomáhají:

 • identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili;
 • se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu portálu a nejedná místo vás;
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování našeho webu. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, náš web nemusí fungovat správně.

Dále do vašeho zařízení ukládáme cookies z našeho portálu, které nám umožňují:

 • sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy;
 • přizpůsobovat pro Vás obsah našeho webu.

Pokud využití cookies nevypnete v nastavení vašeho webového prohlížeče, budeme mít za to, že s využíváním cookies souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím využívání cookies v nastavení vašeho webového prohlížeče.

 

3. Využívání osobních údajů návštěvníků našeho webu
Pokud navštívíte některý z našich webů, zpracováváme údaje o vašem chování na našem webu na základě našeho oprávněného zájmu za účelem vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek; naším oprávněným zájmem je zde měření využití našeho webu;

 

4. Zpracování pro plnění našich právních povinností
Pro splnění našich zákonných povinností zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o naší spolupráci, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

 

5. zpracování a předání Vašich osobních údajů
Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pro účel zlepšení naší nabídky a poskytovaných služeb. Takovými zpracovateli jsou:

 • poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory;
 • poskytovatelé webových analytických nástrojů
 • poskytovatel bezpečnostního monitoringu spravující náš kamerový systém;
 • externí účetní společnost.

 

6. Předávání údajů mimo EU
V rámci předání údajů našim zpracovatelům, můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí.

 

7. Vaše práva

1. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce údajů dle § 12 ZOOÚ povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů; příjemci, případně kategoriích příjemců. Správce údajů má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Povinnost správce údajů poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 ZOOÚ může za správce plnit zpracovatel.

2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce údajů nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může dle § 21 ZOOÚ a) požádat správce údajů nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce údajů nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce údajů nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jeho nároku podle zvláštního zákona. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce údajů nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

3. Berete na vědomí, že vedle výše uvedených práv upravených v ZOOÚ pro Vás od doby účinnosti Nařízení GDPR vyplývají další práva z čl. 15 až 23 Nařízení GDPR,

a sice právo požadovat od správce údajů přístup k osobním údajům, které se Vás týkají (včetně potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány), právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Dále berete na vědomí, že máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

4. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů je vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů. Pověřence můžete kontaktovat

5. Berete na vědomí, že OS pravidla obsahují všechny informace poskytované subjektu údajů dle čl. 13 Nařízení GDPR.