Náhled grafiky

Při objednávce grafického zpracování od nás je před zahájením výroby nutné odsouhlasení vytvořeného grafického návrhu. V základní kalkulaci je zahrnuta cena prvotního zpracování a jedna neobsahová úprava pro doladění detailů, pokud není předem domluveno jinak.

Obsahovou úpravou se rozumí změna textu, grafických prvků, fotografií a jiných - tedy podkladů dodaných zákazníkem.

Naopak jednou neobsahovou úpravou, která je zdarma je myšlena změna velikosti grafických prvků, jejich umístění, použité fonty a podobné - tedy samotné grafické zpracování od nás, které se na první náhled nemuselo trefit do představy zákazníka.

Při požadavku více náhledů, změně zadání či jiné předem neobjednané práce jsou tyto účtovány dle rozsahu = času grafických prací. Každý náhled je opatřen časovým razítkem pro kontrolu odčerpaného času grafických prací, případně je tato informace uvedena v mailu, který náhled zasílá.

Náhled je určen ke kontrole nejen vizuální, ale i obsahové včetně správného užití všech grafických symbolů, piktogramů, vzorců, kódů ... V případě, že je náhled kvůli sníženému rozlišení nebo z jiných důvodů nečitelný a neumožňuje tak pečlivou kontrolu, je nutno na tento fakt upozornit, obratem bude tato závada odstraněna a bude zaslán nový náhled splňující předpoklad plné kontroly.

V případě, že náhled obsahuje chybu způsobenou naší stranou, je tato chyba na vyžádání odstraněna bez navyšování času grafických prací a následující náhled je identifikován jako totožné pořadové číslo doplněno písmenem abecedy. Při vznesení požadavku na změnu ze strany zákazníka, zákazník odsouhlasuje dosud odvedený čas grafických prací a souhlasí s dalším navyšováním grafického času odpovídajícímu náročnosti zpracování + čas ostatních spojených procesů.

 

Výpočet času

Při požadavku obsahových úprav je výhodnější vznést více úprav najednou, než postupné opravy. Čas zpracování je navýšen nejen o samotnou vyžádanou úpravu, ale i čas znovu generování náhledu a ostatními procesy s tímto spojené. Minimální čas grafické úpravy je 10 minut.

Příkladem: pokud zákazník bude vyžadovat opravu jednoho telefonního čísla, je samotná oprava v rámci vteřin. K této opravě je ovšem nutné připočítat čas spojený se znovuotevřením zakázky, vygenerováním náhledu, zapsáním interních procesů spojených se zakázkou a samotné předání nově generovaného náhledu zákazníkovi. Proto je započítáno 10 minut i když samotná změna trvala vteřiny.

Jestliže je vyžádaná druhá drobná oprava proces se opakuje a je započítáno dalších minimálně 10 minut tedy celkem vícepráce 20 minut. Pokud by ovšem obě tyto drobné opravy byly vzneseny společně bylo by započítáno pouze 10 minut.

Proto pečlivá kontrola náhledu šetří čas, peníze a zkracuje celkovou dobu nutnou k realizaci objednávky.

 

Finálním odsouhlasením náhledu, zákazník potvrzuje:

  • Obsahovou správnost, včetně textů, překladů a všech použitých symbolů, vzorců, kódů a ostatního vyobrazení.
  • Obsahovou správnost dodaných i generovaných QR, EAN, číselných a jiných kódů.
  • Vlastnictví odpovídajících práv k užití všech dodaných a použitých materiálů.
  • Právní čistotu obsahu, tedy že obsah není v rozporu se zákonem země určení.
  • Svou spokojenost s grafickou prací a celkovým časem grafického zpracování, který bude výstupem navýšen o 10 minut (generování podkladů pro výrobu).
  • Správnost zpracování dle specifikace určené technologie při zpracování podkladu pro výrobu mimo naši společnost.
  • Plnou kontrolu náhledu a přebírání plné zodpovědnosti zpracovaných dat.